Linux强制踢出用户命令

okgoes 2023-05-09 13:07:18
Categories: Tags:

一、输入w命令查看已登录用户信息

[root@KW_S01_192.168.1.106_A ~]# w
 19:22:31 up  2:11,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    192.168.1.178    18:41    0.00s  0.16s  0.01s w
root     pts/1    192.168.1.178    19:22    4.00s  0.14s  0.05s ssh localhost
root     pts/2    localhost.locald 19:22    4.00s  0.07s  0.07s -bash

二、使用命令pkill -kill -t 用户tty
[root@KW_S01_192.168.1.106_A ~]# pkill -kill -t pts/2

三、验证操作是否成功
[root@KW_S01_192.168.1.106_A ~]# w
 19:24:25 up  2:12,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    192.168.1.178    18:41    0.00s  0.18s  0.02s w
root     pts/1    192.168.1.178    19:22    1:58   0.09s  0.09s -bash

登陆用户信息说明:

USER:显示登陆用户帐号名。用户重复登陆,该帐号也会重复出现。

TTY:用户登陆所用的终端。

FROM:显示用户在何处登陆系统。

LOGIN@:是LOGIN AT的意思,表示登陆进入系统的时间。

IDLE:用户空闲时间,从用户上一次任务结束后,开会记时。

JCPU:一终端代号来区分,表示在摸段时间内,所有与该终端相关的进程任务所耗费的CPU时间。

PCPU:指WHAT域的任务执行后耗费的CPU时间。

WHAT:表示当前执行的任务。